ชื่อ พระมหาสุรศักดิ์     ฉายา ธนปาโล     นามสกุล รักศิริการถาวร

จำพรรษา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อุปสมบท วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พระครูศรีโชติญาณ (พระมหาแสวง โชติปาโล ป.ธ.๖)เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหาพนม อาภากโร ป.ธ.๓เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙เป็นพระอนุสาวนาจารย์

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

- แผนกธรรม   พ.ศ. ๒๕๓๖   นักธรรมเอก วัดศรีประวัติ สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี
- แผนกบาลี    พ.ศ. ๒๕๔๗   เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดชลประทานรังสฤษฏ์สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี

- พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๔ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
สำนักศาสนศึกษาวัดศรีประวัติ
- พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
- พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๐ เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
- พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
สำนักศาสนศึกษาวัดชลประทาน-รังสฤษฏ์
- ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นผู้นำข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง
ไปเปิดสอบที่วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต

- พุทธมนต์ - พระโพธิสัตว์ เล่ม ๑ - พระโพธิสัตว์ เล่ม ๒
- พุทธทำนาย เล่ม ๑ - พุทธทำนาย เล่ม ๒ - พระคุณพ่อ-พระคุณแม่
- อโมฆชีวิต - ตายแล้วไปไหน - เมื่อเราบวช
- แรงกรรม - ลมหายใจสุดท้าย

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา

บุคคลไม่ควรทำวันคืนให้ไร้ประโยชน์ ด้วยการใส่ใจถึงวิปัสสนาไม่ว่าน้อยหรือมาก

       ขออำนาจความนอบน้อมในพระรัตนตรัย และบุญกุศลอันเกิดจากการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานนี้ จงสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนามัยแด่คุณโยมยายชนิศ ยุวะหงส์ ให้ได้รับอิฏฐวิบุลยสมบัติที่น่าปรารถนาเสวยความสุขในสัมปรายภพ สมดังเจตนาปรารภของคณะเจ้าภาพทุกประการเทอญ

ขออนุโมทนา                
พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโล ป.ธ.๙